Timur Şahin

Kent Yönetiminde Halkın Katılımına Yönelik Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Bağcılar Belediyesi Örneği

Kent Yönetiminde Halkın Katılımına Yönelik Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Bağcılar Belediyesi Örneği

Bu çalışmamda Kent Yönetiminde Halkın Katılımına Yönelik Yerel Yönetimlerin Rolüne ilişkin yüksek lisans ödevim ve Bağcılar Belediyesi’nin örnek uygulamaları yer almaktadır. 

1.   GİRİŞ

Geçmişten günümüze uzanan sürece baktığımızda kentlerin yönetiminde halkın rolü her geçen gün daha da önem kazanmıştır.  Vatandaşın kentin yöneticilerinden beklentileri ve talepleri her geçen gün artmakta, vatandaş kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak istemektedir. Ülkemizde katılımcı yönetişim anlayışı kamu da özellikle yerel yönetimler tarafından önemsenmeye başlamıştır. Yerel yönetimler, halkın katılımını en üst düzeye çıkarmak için çeşitli stratejiler uygulamaya başlamıştır. Yine de birçok yerel yönetimde bu olgunluk seviyesi yeteri kadar gelişmediği için arzu edilen düzeyde katılımcılık sağlanamamaktadır.

Yapmış olduğum bu araştırmada katılımcılık ilkesini benimseyen yerel yönetimlerde uygulanan stratejiler incelenmiş, ayrıca İstanbul’daki 745.215 nüfusa sahip Bağcılar Belediyesi’nin örnek çalışmaları analiz edilip değerlendirilecektir.

 

1.1.       Problem

Kent yönetiminde yerel yönetimler halkın görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadıkları için vatandaşın belediyecilik hizmetleriyle ilgili beklentilerini karşılayamamaktadır. Halk, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden uzaklaşmakta ve belediyelerin faaliyet ve projelerine katılımı yetersiz kalmaktadır.

 

1.2.       Amaç

Yerel yönetimlerde vatandaş memnuniyeti bir nevi belediyenin yönetişim karnesini temsil etmektedir. Kentte yaşayan halkın seçimlerde oy vererek katılımcılığa attığı ilk adımdan sonra seçilen Belediye Başkanı ve ekibinin bu katılımcılığın devamını sağlaması ve vatandaşla birlikte kenti yönetmesiyle belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet seviyesinin artırması amaçlanmaktadır. 

Sonuç olarak yerel yönetimlerde halkın kent yönetimine dahil olmasıyla vatandaşın ve ilçenin ihtiyaçlarına uygun stratejiler üretilerek ilgili faaliyetler ve projeler hayata geçeceği için vatandaş hem kent yönetimine katılacak hem de belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi artacaktır.

1.3.       Hipotezler

 • Halkın kent yönetimine katılımı hem aidiyet duygusunu artırır hem de vatandaş memnuniyetini artırır.
 • Belediyeler yaptıkları faaliyet ve projelerde, vatandaşın görüşlerini almadığı için halkın ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır.
 • Vatandaşlar belediyecilik hizmetlerinden yeterince haberdar olmadığı için etkinliklere yeterince katılım göstermemektedir.
 • Belediye başkanının seçimlerden sonra siyasi kimliğini yansıtmaya devam etmesi durumu, vatandaşın yönetime katılımına engel teşkil etmektedir.

1.4.       Çalışmanın Önemi

Kent yönetiminde halkın katılımına yönelik uygulamalar ülkemiz genelinde istenilen seviyede olmadığı için Halkın Katılımını artıracak yöntemlerin hayata geçirilmesi yerel yönetimler ile halkı kaynaştırarak birlikte yönetim kültürünü ve yönetişim olgusunu artıracaktır.

1.5.       Sınırlılıklar / Olanaklar

Sınırlılıklar:

 • Yoğun iş tempomdan dolayı çok detaylı araştırma imkanımın olmaması.

Olanaklar:

 • Belediyenin tüm birimleriyle çalışmalar yürüttüğüm için verilere kolay ulaşım imkanı
 • Ülke genelinde diğer belediyelerin faaliyet raporları ve diğer çalışmalarını takip ettiğim için katılımcılığa yönelik çalışmalardan bilgi birikimimin olması.

Anahtar Kelimeler: Kent Yönetimi, yönetişim, vatandaş memnuniyeti, katılımcılık

2.   KENT YÖNETİMİ

2.1.       Kent ve Kent Yönetimi

2.1.1.     Kent Tanımı

İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için bir araya gelip yaşadıkları ve özellikleri açısından köyden farklı olan yerleşkelere kent denmektedir.

Kent, kökeni itibariyle kend, kand kelimelerin gelmekte olup günümüzde kale, hisar, kasaba anlamlarına gelmektedir (Can, 1998: s. 10). 

Kentin tanımlanmasında eskiden “kale”, “hisar” ve “sur”, anlamları önemliyken, bugün ise nüfus yapısı, sosyo-ekonomik şartları, etnik ve kültürel yapısı gibi farklı ölçütler dikkate alınmaktadır (Topal, 2004: s. 277).

Bir yerleşim yerinin kent denilebilmesi için halkın büyük bir kısmının üretim, ticaret, hizmet sektörüyle uğraşması gerekmektedir (Şahin, 2010: 3).

2.1.2.     Kent Yönetimi Tanımı

İlk insan topluluklarından meydana gelen gruplaşmalardan sonra kent olgusu ortaya çıkmıştır.  İnsanların bir arada yaşamaya başlamasıyla birlikte yönetim kavramı ortaya çıkmıştır.

Kent yönetimini de bu doğrultuda tanımlarsak; kentte ikamet edenlerin, kente ilişkin talep ve ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek seviyede karşılayabilmek için kentin imkanlarını ve kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmek için kararların alınması, uygulanması ve sonuçlarının kontrol edilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Kent yönetimi aynı zamanda kentte yaşayan halk için yaşanabilir mekânlar oluşturulabilmesi için yürütülen çabaların tamamı olarak da tanımlanabilir (Kaya vd, 2007: s. 32).

2.2.       Yönetişim

2.2.1.     Yönetişim Kavramı  

Yönetişim kavramı bugünkü anlamda ilk defa 1989 yılında Dünya Bankası tarafından Afrika’nın kalkınmasına ilişkin hazırlanan raporda, “ülke meselelerinin yönetiminde politik gücün kullanımı” olarak tanımlanmıştır. (Washington D.C., 1989, s. 60)

Yönetişimin uygulanmasında temel nokta, herhangi bir kent halkının kenti ve çevresini ilgilendiren konulara ilişkin alınacak kararlara katılım sağlanması ve yerinden yönetimin sağlanmasıdır. (Palabıyık, 2003: s. 227)

Yönetişim yaklaşımı kamu politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında; sivil topluma, aktif vatandaşlığa, stratejik vizyona, etkileşime, katılımcılığa ve iş birliğine önem vermektedir.

2.2.2.     Yönetişim Boyutları

Yönetişim sistemsel, siyasal ve yönetimsel olmak üzere üç boyutuyla incelenmektedir. Sistemsel yönetişim, siyasal iktidarın yani hükümetin kurumsal yapısını tasvir eden bir kavramdır. Siyasal yönetişim, hükümetin meşruiyetini ve demokratik yönetimini ifade etmesinin yanı sıra, vatandaşların seçimlerden sonra da kentin yönetimine katılımını ifade eder. Yönetimsel boyutta kastedilen yönetişim ise kamu hizmetlerinin sunumunda gerek nitelik gerekse şeffaflığı sağlama açısından pozitif değişime gidilmesidir (Göymen, 2000: 6-7).

2.2.3.     Yönetişimin İlkeleri

Avrupa Birliği tarafından 25 Temmuz 2001 tarihinde “Avrupa Yönetişimi: Beyaz Kitap” isimli bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde Avrupa yönetişimi’nin neden bir reforma ihtiyacı olduğu sorusuna yanıt vermeye çalışılmış, ikinci bölümünde iyi yönetişim ilkeleri ele alınmaktadır. Sonraki bölümler değişim önerilerine ayrılmıştır. Çalışmada kural, süreç ve davranışları etkileyen iyi yönetişim (good governance) ilkelerine dikkat çekilmiştir. Beyaz Kitap’a göre iyi yönetişimin temelini oluşturan beş ilke yer almaktadır (Okçu, 2007:301).

 

* Katılımcılık

* Açıklık

* Hesap verebilirlik

* Etkinlik

* Uyum (ekonomik ve sosyal)

Bu ilkelerden “Katılımcılık” yönetişim ilkesinin uygulanmasında sosyal, mali, çevresel vb. konularda halkın yönetim kararlarına katılmasını ifade etmektedir. Bu sebeple yerel yönetimlerde katılımcılık önemli bir husus haline gelmiştir.

2.3.       Katılımcılık

OECD’ye göre katılımcılık, üretilen politikaların ve verilen hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak üzere vatandaşların, STK’ların, iş çevrelerinin ve diğer paydaşların karar alma süreçlerine dahil edilmesidir. (OECD, 2009).

 

Siyasal anlamda katılımı, “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz (www.demokrasi.gen.tr, 2020). Katılımcılık devletin politika oluşturma, uygulama ve denetleme süreçlerine vatandaşların ve STK’ların dahil olmasını anlatan bir kavram olarak da tanımlanmaktadır (DPT, 2007: 14).

 

Türkiye’de de Dünya’da yaşanan gelişmeler paralelinde kanunlar güncellenerek yerelde kolektif karar almayı kolaylaştıracak adımlar atmış, katılımcılık konusuna ilgili kanunlarda vurgu yapmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde; “herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediye, hemşerilerin arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

 

Aynı Kanun’un 77. maddesi “Belediye hizmetlerine gönüllü katılım” başlığını taşımaktadır. Bu madde de; “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaslılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” ifadeleri yer almakta ve katılımcılık vurgusu burada da yapılmaktadır.

.

3.   VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Belediyelerin sundukları hizmetlerde vatandaş memnuniyetini sağlayabilmesi, sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesiyle yakından ilişki içerisindedir. Belediyeler kentin ve vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını karşıladıkları oranda başarılı kabul edilebilir (Torlak, 1999: 11).

Belediyeler, vatandaş memnuniyetini arttırabildiği oranda performans hedefini ve belediyecilik fonksiyonunu yerine getirmiş olacaktır. Vatandaşın, belediyelerden talep ve beklentileri sosyal ve ekonomik sebeplere bağlı değişkenlik göstermektedir. Bunun yanı sıra vatandaş talepleri sınırsız belediye kaynakları ise sınırlı olmasından dolayı belediyecilik hizmetlerinin olabildiğince etkin ve verimli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. (Göküş ve Alptürker, 2011: 125).

Bu araştırmamızda da halkın katılımının vatandaş memnuniyeti üzerindeki etkilerini de incelemiş olacağız.

 

 

4.   ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

4.1.       Yöntem Belirleme

Kent Yönetiminde Halkın Katılımının Önemine ilişkin belirlemiş olduğumuz amacımız tekrar hatırlayacak olursak;

“Yerel yönetimlerde halkın kent yönetimine dahil olmasıyla vatandaşın ve ilçenin ihtiyaçlarına uygun stratejiler üretilerek ilgili faaliyetler ve projeler hayata geçeceği için vatandaş hem kent yönetimine katılacak hem de belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi artacaktır” demiştik.

Kent yönetiminde halkın katılımına yönelik çalışmaların toplumsal boyutta araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple niceliksel araştırma yöntemleri araştırma sürecinde kullanılacaktır.

4.2.       Veri Toplama Yöntemi

Nicel araştırmalar kapsamında ise sahada ve online anketler ile vatandaşın görüş ve önerileri alınmalıdır. Ayrıca belediyelerin yapmış olduğu katılımcılığa yönelik uygulamalarda “Etnografik” ve “Örnek Olay” perspektiften incelenecektir.

 • Etnografi:Kültürel gelenekler, yaşayış biçimleri ile ilgili nitelikli bilgileri ortaya çıkarmayı amaçlayan türdür.
 • Örnek Olay: Örnek alınan bir durumun nedenlerinin nitelik açısından incelenmesini amaçlayan türdür.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde nitel araştırmalar kapsamında belirli hedef kitlere yönelik derinlemesine (telefon ile, yüz yüze gibi) görüşmeler ve odak grup toplantıları yapılabilir. Niteliksel araştırmada derinlemesine görüşmenin sağlanmasının yanı sıra anket yolu ile ulaşamayacağımız ya da izah edemeyeceğimiz hususlarda ziyaret ederek konuyla ilgili daha detaylı bir şekilde görüş almak mümkün olacaktır.

Bahsetmiş olduğumuz amaca ulaşmak için 4 tane hipotezimiz var. Yapılacak anket çalışmalarında aşağıdaki soruları içerecek şekilde hazırlanacak ve veriler toplanacaktır.

 1. Vatandaş kent yönetiminde söz sahibi olmak ister. Bu sebeple halkın kent yönetimine katılımı vatandaşın hem aidiyet duygusunu hem de memnuniyetini artırır.
 • Belediyenin, vatandaşın kent yönetimine katılımı sağlamaya yönelik yapmış olduğu çalışmalardan (halk meclisi, halk görüşü, şuralar gibi) haberdar mısınız?
 • Yaşadığınız kentle ile ilgili belediyenin yürüttüğü faaliyet ve projelerde görüşlerinizin alınmasını ne derece önemli buluyorsunuz?

 

 1. Vatandaşlar belediyecilik hizmetlerinden yeterince haberdar değildir ve etkinliklere yeterince katılım göstermemektedir.
 • Belediyenin yaptığı hizmet ve projelerden haberdar mısınız?
 • Belediyenin hizmetleri hakkında hangi platformlardan size ulaşılmasını istersiniz? (Yazılı, görsel, sosyal medya, hizmet bülteni, web sitesi gibi.)
 1. Belediye yaptığı faaliyet ve projelerde, vatandaşın görüşlerini almadığı için halkın ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır.
 • Belediyenin yaptığı hizmet ve projelerden faydalanabiliyor musunuz? Hayırsa; Neden?
 1. Belediye başkanının seçimlerden sonra siyasi kimliğini yansıtmaya devam etmesi durumu, vatandaşın yönetime katılımına engel teşkil etmektedir.
 • Sizce belediyecilik faaliyet ve hizmetlerinden vatandaşlar eşit şekilde faydalanabiliyor mu? Eşit faydalanmadığını düşünüyorsanız neden?

4.3.       Veri Kaynakları

Veri kaynağı olarak Belediyelerin katılımcılığa yönelik yaptığı faaliyetlerin yer aldığı basılı, görsel ve yazılı materyaller, yerel düzeyde hazırlanan katılımcılığa yönelik tezler, saha anket raporları ve Bağcılar Belediyesi’nin katılımcılığa yönelik uygulamaları veri kaynakları olarak kullanılacaktır.

4.4.       Veri Değerlendirme Yöntemleri

Yapılacak anket çalışmasında “yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, yaşadığı (il/ilçe), gelir düzeyi gibi demografik bilgiler de analiz edilecek olup demografik yapıların katılımcılıkla ilişkileri de değerlendirilecektir.

4.5.       Verilerin Yayımlanmasındaki Etik Kurallar

Anket çalışması “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacaktır. Kişilerin ya da kuruluşun önceden yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara vermeyecek ve bu bilgileri kesin bir gizlilik ilkesiyle koruyacaktır.

5.   BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDEKİ ÖRNEK UYGULAMALAR

Kent yönetiminde halkın katılımına yönelik birçok yerel yönetim tarafından çeşitli faaliyet ve organizasyonlar yürütülmektedir. Bu bölümde İstanbul’un en büyük üçüncü ilçesi olan ve Anadolu’nun mozaiği olan Bağcılar’a hizmet veren Bağcılar Belediyesi’nin 2019 yılında yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir.

5.1.       Halk Meclisleri

Bağcılar ilçesinin 22 mahallesinde belediyenin idari ve teknik personeli ile belediye dışındaki ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı “Halk Meclisi” toplantıları düzenlenerek mahallelerdeki sorunlar yerinde ve ilk ağızdan dinlenerek çözümü yönünde gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmıştır.

5.2.       Halk Görüşleri

Yıl içerisinde her hafta salı günü başkanlık toplantı salonunda, Belediye Başkanı ile 4.555 vatandaş gruplar halinde yüz yüze görüşme gerçekleştirerek talep, şikayet ve önerilerini dile getirmiştir.

5.3.       Kent Konseyi Toplantıları

Bağcılar ilçesinin gelişimi için gerekli konuların ele alındığı ve önerilerin sunulduğu Kent Konseyi toplantısı yıl içerisinde iki kez toplanmıştır.

5.4.       Esnaf Toplantıları

İlçedeki esnaf gruplarıyla veya belirli bir bölgede bulunan esnaflarla istişare toplantıları düzenlenmiştir.

5.5.       Vatandaş Memnuniyeti Araştırması

Şehir yaşamındaki kaliteyi arttırmak, şehirdeki sosyal değişimleri ve yönelişleri zamanında algılayarak bilimsel veriler ışığında kaynakları en verimli şekilde kullanmak, Bağcılar halkının öncelikleri, hizmet beklentileri ve belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini tespit etmek amacıyla farklı tarihlerde olmak üzere 2019 yılında 9.000 vatandaş ile anket çalışması yapılmıştır.

5.6.       Hane Ziyaretleri

Bu ziyaretlerde Bağcılar ilçesinin genelini kapsayacak ve mahallelerin nüfuslarını da dikkate alacak şekilde 26.267 adet mülakat ziyaretleri yapılması sağlanmıştır. Bu mülakatların 21.162 adedi hane, esnaf ve iş yerlerinde; 5.105 adedi ise yeni doğan aile ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilmiştir.

5.7.       Gönüllü Meclisler ve Şuralar

Kadın Meclisi: 15. Kadınlar Şurası’nda sıfır atık, çocukları ve eşleri bağımlı olan annelerin durumu ve çözüm önerileri, sosyal medyanın kadın ve aileye etkileri, elektronik ticarette hanımeli konularıyla ilgili aydınlatıcı sunumlar yapılmıştır.

Çocuk Meclisi: 18. Çocuk Şurası’nda öğrenciler, savaşın çocukları- Türkiye’deki göçmen çocukların sosyalleşme süreci, sosyal medya ve aile içi iletişim, ders dışı etkinliklerin çocukların gelişimine etkileri ve deprem bilinci konularının yer aldığı aydınlatıcı sunumlar yapmışlardır.

Çevre Kulübü: 22. Çevre Şurasında sıfır atık ve örnek uygulamaları, otomotiv sektöründe geleceğin çevreci yakıtları, kentsel dönüşümde çevreci yatırım ve uygulamalar, cadde sokak ve yeşil alanların kirletilmemesi için farkındalıklar oluşturulması konularının yer aldığı sunumlar yapılmıştır.

Gençlik Meclisi: 17. Gençlik Şurası’na çeşitli liselerden katılan gençler, geleceğin gözde meslekleri, sosyal medya gençliği nereye götürüyor, yerel yönetimlerin gençlik politikaları nasıl olmalı, bilinçli tüketici olan gençlik konularının yer aldığı aydınlatıcı sunumlar yapmışlardır.

Engelliler Şûrası: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 19. Engelliler Şûrası, sanat, iş, medya ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de katılımı ile Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılmıştır. Şûrada otizmlilere yönelik toplumdaki yanlış algıyı yıkmak amacıyla iki oturum düzenlenmiştir.

5.8.       Gönül Bağı Projesi

Yaşadığı kente sahip çıkma anlamında her geçen gün daha da büyüyen Bağcılar Gönül Bağı Platformu üyeleri belli aralıklarla bir araya gelerek Bağcılar için daha neler yapılabileceği noktasında istişareler yapılmıştır.

5.9.       Temsil ağırlama çalışmaları

 • İlçemizdeki sitelerde site sakinleri ile Belediye Başkanının da katıldığı toplantılar yapılmıştır.
 • Dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının özel gün ve gecelerine iştirak edilmiştir.
 • Devlet ve vakıf üniversitelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında belediyemiz faaliyetleri hakkında çeşitli bilgilendirme, seminer ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.
 • Mahalli sorunların tespiti ve çözümü için her ay mutat olarak “Muhtarlar Toplantısı” yapılmıştır.
 • Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve altyapı kurumları ile Bağcılar’ın sorunları ve yatırımları ile ilgili koordinasyon toplantılarına iştirak edilmiştir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelinerek ilçeyle ile ilgili konuların görüşülüp istişare edildiği toplantılar düzenlenmiştir.
 • Cuma günleri ilçenin muhtelif camilerinde sabah namazı akabinde mahalleli ile istişare toplantıları yapılmıştır.
 • Kentsel dönüşüm bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • İlçedeki ASM’leri ziyaret edilerek, vatandaşlar ve doktorlardan görüş ve önerileri alınarak, talepleri karşılanmıştır.

5.10.   Başvuru Merkezi, Sosyal Medya ve Çağrı Merkezi

Belediyenin iletişim kanalları olan başvuru merkezi, sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden vatandaşların talep, şikayet, istek ve önerileri alınmıştır. Bu kapsamda istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır.

 

6.   GENEL DEĞERLENDİRME

Bağcılar Belediyesi tarafından halkın katılımına yönelik yürütülen faaliyetler 10 ana başlıkta toplanmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 2019 yılı içerisinde toplumun her kesimine ve her demografik yapıya ulaşacak şekilde çalışmalar yürütülmüştür. Vatandaşlara ulaşım ve erişim konusunda gerek yüz yüze gerekse dijital platformlardan erişim imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca hem halkın katılımının sağlandığı hem de kent yönetiminde söz sahibi olduğunun göstergesi olabilecek halk meclisleri ve şuralarda bu faaliyetler arasında öne çıkmaktadır.

Ayrıca Bağcılar Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlık süreci incelendiğinde vatandaşların görüş ve önerilerinin alındığı niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerinin yapıldığı raporlanmıştır.  

Bağcılar Belediyesi gerek stratejik planlama sürecinde gerekse yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyet ve organizasyonlar ile katılımcı belediyecilik anlayışını benimsediğini göstermektedir.  

 

 

7.   KAYNAKÇA

CAN, A. (1998),”İstanbul Kent Dokusunda Bir Tür Konut Tercihi ve Kültürel Yapı Etkileşimi: Rumeli Hisarı Örneği’’ ,Yüksek Lisans Tezi.10.

COŞKUN, O. ve ZAMAN, S. (2012), “Kentlere Göç Eden Kırsal Nüfusun Kentsel Uyumu ve Kentlileşme Düzeyleri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma: Erzurum Kenti Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), s.441-455

GAUDIN, Jean-Pierre (1998), ‘Modern Governance, Yesterday and Today: Some Clarifications To Be Gained From French Government Policies’, International Social Science Journal, Volume: 50, Issue: 155, s. 47

GÖKÜŞ, M. ve ALPTÜRKER, H. (2011). “Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 121-133.

GÖYMEN, K. (2000), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.9, Sayı:2, Ankara: TODAİE, ss.3-13.

KAYA, E., ŞENTÜRK, H., DANIŞ, O. ve ŞİMŞEK, S. (2007). “Kent, Kentleşe ve Kent Yönetimi”, Modern Kent Yönetimi–I. : İstanbul: Milsan Basım

OKÇU, M. (2007) , “Yönetişim Tartışmalarına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor?”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y., C:12, s.301.

PALABIYIK, H. (2003)‘Yönetimden Yönetişime: Yönetişim, Kentsel Yönetişim ve Uygulamaları İle Yönetişimde Ölçülebilirlik Üzerine Açıklamalar’, Yerel ve Kentsel Politikalar, (Ed: Akif Çukurçayır ve Ayşe Tekel), (Konya: Çizgi Kitabevi), s. 227

TOPAL, A. (2004), Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı: 1, ss. 276–294.

TORLAK, Ö. (1999). Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Ankara: Şeçkin Yayınevi.

World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis To Sustainable Development, (Washington D.C., 1989), s. 60.,

YÜZGENÇ A. (2010) Yerel yönetimlerin sunduğu spor hizmetlerinde hizmet kalitesi (Ankara ili örneği). Ankara, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek lisans tezi, ss. 63-64.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.